Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie zadane w poście konkursowym.

Poniżej zamieszczamy pełny regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u Poradnia AURIS jest firma Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Dostępnej 60
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook na profilu Poradnia AURIS.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od dn. 9.09.2019r. do dn. 13.09.2019 r. do godz. 23.59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać
trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage?u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

1. Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych firmie Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Dostępnej 60, na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Poradnia AURIS.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić w komentarzu odpowiedzi na zadanie konkursowe opisane w poście konkursowym.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia jednej odpowiedzi konkursowej.
3.  Konkurs przebiega następująco:
a) od 4.09.2019r. do dn. 13.09.2019  godz. 23. 59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) w dn. 14.09.2019  - 17.09.2019 odbędzie się losowanie, którego nagranie video zostanie zamieszczone na profilu Poradni AURIS.
c) najpóźniej w dniu 20.09.2019r. zostaną opublikowane wyniki konkursu.
5. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są skontaktować się ze stroną Poradnia AURIS  poprzez ?wiadomość? w celu ustalenia warunków odbioru nagrody.

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest bezpłatna konsultacja psychologiczna (45 min) dla rodzica dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej AURIS z siedzibą w Warszawie ul. Bajana 35.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany przydziału nagrody oraz do wprowadzenia nowych nagród spoza puli.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Organizatorem  oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
.
§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do tekstu, zgłoszonego w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres kontakt@poradnia-auris.pl

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja? w terminie 7dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 30.09.2019r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego lub maila z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie
pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.